شرکت پاجی گستر شمال به عنوان شرکت برگزیده در حوزه ی کشاورزی از سازمان ریاست جمهوری در سال 1402 انتخاب شد.

بخش هایی از مصاحبه مدیر عامل پاجی با سازمان ملی بهره وری ایران