مجموعه پاجی با هنرستان کشاورزی شهید بهشتی ساری در زمینه های تحقیقاتی و کشت همکاری دارد.